Did I find the right examples for you? yes no      Crawl my project      Python Jobs

All Samples(52)  |  Call(52)  |  Derive(0)  |  Import(0)

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/physics/xrf/McaCalWidget.py   pymca(Download)
    self.xpos = qt.QLineEdit(toolbar)
    self.xpos.setText('------')
    self.xpos.setReadOnly(1)
    self.xpos.setFixedWidth(self.xpos.fontMetrics().width('########'))
    self.toolbar.layout.addWidget(self.xpos)
    self.ypos = qt.QLineEdit(toolbar)
    self.ypos.setText('------')
    self.ypos.setReadOnly(1)
    self.ypos.setFixedWidth(self.ypos.fontMetrics().width('#########'))
    self.toolbar.layout.addWidget(self.ypos)
    self.epos = qt.QLineEdit(toolbar)
    self.epos.setText('------')
    self.epos.setReadOnly(1)
    self.epos.setFixedWidth(self.epos.fontMetrics().width('#########'))
    self.toolbar.layout.addWidget(self.epos)
 
    as_=qt.QLineEdit(lines)
    as_.setReadOnly(1)
    as_.setText("%.4g" % sourcecal[0])
 
    bsl.setSizePolicy(qt.QSizePolicy(qt.QSizePolicy.Fixed, qt.QSizePolicy.Fixed))
    bs=qt.QLineEdit(lines)
    bs.setReadOnly(1)
    bs.setText("%.4g" % sourcecal[1])
 

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/physics/xrf/MaterialEditor.py   pymca(Download)
      self.__densityLine.setValidator(validator)
 
      self.__densityLine.setReadOnly(False)
      gridLayout.addWidget(self.__densityLine, 0, 1)
 
 
      gridLayout.addWidget(self.__thicknessLine, 1, 1)
      self.__thicknessLine.setReadOnly(False)
      self.__densityLine.editingFinished[()].connect( \
             self.__densitySlot)
      self.__nameLine.editingFinished[()].connect(self.__nameLineSlot)
      nameHBoxLayout.addWidget(self.__nameLine)
      self.__nameLine.setReadOnly(False)
      longtext="En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme ..."
      self.__nameLine.setFixedWidth(self.__nameLine.fontMetrics().width(longtext))
    validator = qt.QDoubleValidator(self.__densityLine)
    self.__densityLine.setValidator(validator)
    self.__densityLine.setReadOnly(False)
 
    thicknessLabel = qt.QLabel(grid)
    validator = qt.QDoubleValidator(self.__thicknessLine)
    self.__thicknessLine.setValidator(validator)
    self.__thicknessLine.setReadOnly(False)
 
    self.__transmissionButton = qt.QPushButton(grid)

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/pymca/SumRulesTool.py   pymca(Download)
  def __init__(self, controller, ddict=None, unit='', parent=None):
    qt.QLineEdit.__init__(self, parent)
    self.setReadOnly(True)
    self.setAlignment(qt.Qt.AlignRight)
    if ddict is None:
            markerWidget.setContentsMargins(0,-8,0,-8)
          integralVal = qt.QLineEdit()
          integralVal.setReadOnly(True)
          integralVal.setMaximumWidth(120)
          valLabel = qt.QLabel('Integral Value:')
        mmLineLayout = qt.QHBoxLayout()
        self.mmSpin = qt.QLineEdit()
        self.mmSpin.setReadOnly(True)
        self.mmSpin.setMaximumWidth(120)
        mmLineLayout.addWidget(qt.QLabel(text))
        mmLineLayout = qt.QHBoxLayout()
        self.mmOrbt = qt.QLineEdit()
        self.mmOrbt.setReadOnly(True)
        self.mmOrbt.setMaximumWidth(120)
        mmLineLayout.addWidget(qt.QLabel(text))
        mmLineLayout = qt.QHBoxLayout()
        self.mmRatio = qt.QLineEdit()
        self.mmRatio.setReadOnly(True)
        self.mmRatio.setMaximumWidth(120)
        mmLineLayout.addWidget(qt.QLabel(text))

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/pymca/ScanWindowInfoWidget.py   pymca(Download)
    hlabel.setText('H:')
    self.h = qt.QLineEdit(self)
    self.h.setReadOnly(True)
    width = self.h.fontMetrics().width('##.####')
    self.h.setFixedWidth(width)
 
    klabel = qt.QLabel(self)
    klabel.setText('K:')
    self.k = qt.QLineEdit(self)
    self.k.setReadOnly(True)
    llabel.setText('L:')
    self.l = qt.QLineEdit(self)
    self.l.setReadOnly(True)
    self.l.setFixedWidth(width)
 
    peak.setText("Peak: ")
    self.peak = qt.QLineEdit(self)
    self.peak.setReadOnly(True)
    hboxPeak  = qt.QWidget(self)
    hboxPeak.l = qt.QHBoxLayout(hboxPeak) 
    peakAt.setText(" at:")
    self.peakAt = qt.QLineEdit(hboxPeak)
    self.peak.setReadOnly(True)
    hboxPeak.l.addWidget(peakAt)
    hboxPeak.l.addWidget(self.peakAt)

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/math/fitting/FitStatusGui.py   pymca(Download)
    self.StatusLine = qt.QLineEdit(self)
    self.StatusLine.setText("Ready")
    self.StatusLine.setReadOnly(1)
    FitStatusGUILayout.addWidget(self.StatusLine)
 
    self.ChisqLine.setMaximumSize(qt.QSize(16000,32767))
    self.ChisqLine.setText("")
    self.ChisqLine.setReadOnly(1)
    FitStatusGUILayout.addWidget(self.ChisqLine)
 

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/physics/xrf/FastXRFLinearFitWindow.py   pymca(Download)
    configLabel.setText("Fit Configuration File:")
    self._configLine = qt.QLineEdit(self)
    self._configLine.setReadOnly(True)
 
    self._configButton = qt.QPushButton(self)
    outLabel.setText("Output dir:")
    self._outLine = qt.QLineEdit(self)
    self._outLine.setReadOnly(True)
 
    self._outButton = qt.QPushButton(self)
    fileLabel.setText("Output file root:")
    self._fileLine = qt.QLineEdit(self)
    self._fileLine.setReadOnly(False)
    self._fileLine.setText("images")
 

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/math/fitting/SimpleFitGui.py   pymca(Download)
    self.statusLine = qt.QLineEdit(self)
    self.statusLine.setText(qt.safe_str("Ready"))
    self.statusLine.setReadOnly(1)
 
    self.chi2Label = qt.QLabel(self)
    self.chi2Label.setText(qt.safe_str("Reduced Chi Square:"))
 
    self.chi2Line = qt.QLineEdit(self)
    self.chi2Line.setText(qt.safe_str(""))
    self.chi2Line.setReadOnly(1)

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/pymca/McaCalibrationControlGUI.py   pymca(Download)
 
    self.AText= qt.QLineEdit(parw)
    self.AText.setReadOnly(1)
    layout.addWidget(self.AText)
 
    lab= qt.QLabel("B:", parw)
    layout.addWidget(lab)
 
    self.BText= qt.QLineEdit(parw)
    self.BText.setReadOnly(1)
 
    self.CText= qt.QLineEdit(parw)
    self.CText.setReadOnly(1)
    layout.addWidget(self.CText)
 

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/math/SIFTAlignmentWindow.py   pymca(Download)
    self.fileName = qt.QLineEdit(self)
    self.fileName.setText("")
    self.fileName.setReadOnly(True)
    self.browse = qt.QPushButton(self)
    self.browse.setAutoDefault(False)

src/p/y/pymca-HEAD/PyMca5/PyMcaGui/math/FFTAlignmentWindow.py   pymca(Download)
    self.fileName = qt.QLineEdit(self)
    self.fileName.setText("")
    self.fileName.setReadOnly(True)
    self.browse = qt.QPushButton(self)
    self.browse.setAutoDefault(False)

  1 | 2  Next