mixminion

HomePage: mixminion.net

Author: nmathewson

Download: git://github.com/nmathewson/mixminion.git

        mixminion is the main implementation of the Type III ("Mixminion") remailer protocol.